Széchenyi 2020

Projektről

Gyár és üzemlátogatások

Projektről » Tevékenységek

A hátrányos helyzetű diákok és iskolaelhagyók ebben a fiatal korban, segítséggel könnyebben irányíthatóak, vezethetőek vissza az oktatásba, mint később. A tevékenység megvalósításával segítséget nyújtunk a megfelelő szakma és képző intézmény kiválasztásában, azzal a céllal, hogy a megalapozott döntéshez tudjanak a résztvevők információt gyűjteni. Sok esetben a hátrányos helyzetű fiatalok, családjaik nem rendelkeznek kellő információval, tapasztalattal a munka világából.

A tevékenység keretében a 13-18 éves diákok (7. osztálytól) látogathatnak el a térség kisebb és nagyobb foglalkoztatóihoz. Összesen 10 helyszín, összesen 20 alkalom. Kizárólag a vállalati, vállalkozási szféra látogatása cél, közszféra nem releváns. A látogatások során a Bosch, és a miskolci fodrászat is számításba jöhet.

Nyitott iskola

Projektről » Tevékenységek

A kötelező tanórai kerteken kívüli színvonalas szabadidős – sport és kulturális – tevékenységek révén a szabadidő hasznos eltöltésének, az egészséges életmód alapelemeinek elsajátítása, a rendszeres mozgás, a sport, ember életében betöltött szerepének a megismerése, tudatos elfogadása, a halmozottan hátrányos helyzetű személyek, családok életébe való beépülését és felemelkedésükhöz való hozzájárulását segíti elő. A tevékenység megvalósítása során, fontos feladat a kreativitásfejlesztés, tehetséggondozás, iskolai, tanórán kívüli tevékenységek támogatása. A program keretében Edelény iskoláiban szombatonként lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek önkéntesen, a szabadidejüket sportolással, megfelelő körülmények és felügyelet mellett tölthessék el. Nem elég kritizálni a gyermekeket, lehetőséget és teret is kell biztosítani részükre, hogy a szabadidejüket értelmesen tölthessék el.

Gyermektáborok

Projektről » Tevékenységek

Az edelényi kistérségben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai szünetekben való ellátása – táboroztatás, étkeztetés, korrepetálás stb. - a szabadidős tevékenységek megszervezése kiemelt szerepet kell, hogy kapjon. A szabadidő hasznos eltöltése jelentősen hozzájárul a fiatalok műveltségi tőkéjének, látókörének bővítéséhez, a deviáns viselkedési formák csökkenéséhez, a tanulmányi előmenetel javulásához, a jobb egészségi állapotukhoz, később a munkaerőpiaci versenyképességük növekedéséhez. A nyári táborokban olyan ismereteket szerezhetnek, amihez saját környezetükben nem juthatnának hozzá, számukra ismeretlen közegben kell elsajátítani a helyes magatartásformákat, az alkalmazkodás és elfogadás alapjait. Meg kell ismertetni velük, mit jelent az aktív pihenés, meg kell őket ismertetni egy számukra szokatlan, ismeretlen életérzéssel. Tábori helyszínek: a Balaton, Horpács, Rakaca-tó.

Nyári napközbeni gyermekfoglalkozások

Projektről » Tevékenységek

A tevékenység célja a nyáron „kallódó”, unatkozó általános iskolás diákok érdeklődésének sokoldalú kielégítése, szellemi fizikai adottságainak fejlesztése. A tevékenység napközbeni ellátással, gyermekek foglalkoztatásával valósulna meg a nyári szünetekben. A tevékenység helyszíne a helyi általános iskolák, szociális szolgáltatók. Nyaranta 6 alkalommal kerülnének megtartásra a foglalkozások, ezáltal biztosítva a szülők számára a gyermekek felügyeletét. A foglalkozások során a gyermekek a helyben elérhető egyéb programokból (sportpálya, kastélylátogatás, helytörténeti ház, stb.) is ingyenesen részesülhetnek. Foglalkozások várható tematikája:

  • kézműves
  • „túlélő”
  • „hagyományőrző”

Szabadtéri hétvégi sportprogramok

Projektről » Tevékenységek

Edelényben és Szendrőben megvalósítandó programok keretében célul tűztük ki, hogy a fiatalok és szüleik együttes program keretében tölthessék el a szabadidejük egy részét, ahol mintát kaphatnak.

A társadalmi összetartozás, egymás megismerésének és a diszkriminációmentes helyi társadalom kialakításának egyik legegyszerűbb eszköze a közös sporttevékenységek biztosítása. Célunk új sportágak megismertetése, Versenyeken, ügyességi játékokon vegyes csapatok szervezésével egymás elfogadásának elősegítése.

Szimfónia

Projektről » Tevékenységek

A Szimfónia deklaráltan szociális program, amely a zenét eszközként használja. Szociális program abból a szempontból, hogy közvetlen célcsoportjának tagjai számára olyan támogatást nyújt, melynek segítségével megbecsülést szerezhetnek a helyi társadalomban, erősíthetik a pozíciójukat az iskolában, s újabb és újabb célokat tűzhetnek maguk elé. A csoportos zeneoktatás fejleszti a gyerekek értelmi és érzelmi készségeit, növeli az együttműködésre való képességüket, valamint biztonságot, és a valahová tartozás érzését nyújtja számukra. A program hosszú távú célja a résztvevő gyerekek iskolai lemorzsolódásának csökkentése, tanulási motivációjának, teljesítményének erősítése, s megtalálni azt a területet, ahol eredményt tudnak elérni, ahol sikerélményben lehet részük.

Börtönlátogatás

Projektről » Tevékenységek

A prevenciós tevékenység feladata, hogy a fiatalok ismereteket kapjanak arra vonatkozóan, hogy mi a bűncselekmény, hogyan zajlik Magyarországon a büntetőeljárás, mi a büntetőjogi életkori kategóriák szerepe, valamint, hogy hogyan kerülhetik el azt, hogy bűncselekményt kövessenek el. Nagyon hatásos, ha az adott környezetben, a börtönlátogatás során láthatják, hogy egy bűncselekmény elkövetésének mi a következménye.

Bűnmegelőzési napok

Projektről » Tevékenységek

Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok, feladata, hogy radikálisan enyhüljenek a gyermeki kirekesztés, szegregáció és mélyszegénység szélsőséges formái, csökkenjen az életesélyeket romboló devianciák előfordulása. A prevenciós tevékenységek szükségességét az iskolázottsági és a foglalkoztatottsági mutatók támasztják alá.

Közösségi ház működtetése

Projektről » Tevékenységek

A tevékenység célja, hogy csökkentse a szegregált lakókörnyezetből fakadó hátrányokat a gyermekes családok körében; ideértve a társadalmi kirekesztettségből és az alacsony komfortfokozatú ingatlanokból fakadó hátrányokat egyaránt. A közösségi ház további célja, hogy szervezze az itt élők életminőségének javításához szükséges, de hiányzó szolgáltatásokat, valamint az is, hogy a közösségi szociális munka révén képessé tegye az itt élőket érdekeik védelmére, helyzetük javítására.

Az egyes programok jellemzően ebben a közösségi házban kerülnek megvalósításra. A közösségi ház bázisa lesz a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozóinak és a védőnőnek is, akik itt is elérhetőek lesznek. A ház közvetítője és koordinálója lesz a lakosok részére felajánlott adományok elosztásának (közösségi programok tematikájával összhangban). A közösségi ház mosási, tisztálkodási lehetőséget is biztosít. A tanítási időben a gyerekek részére szervezett programokon uzsonnát, míg a nyári időszakban napi egyszeri meleg étkezést biztosít. Bár a közösségi ház a legnagyobb szegregátum területén helyezkedik el, szolgáltatásai értelemszerűen az egész lakosság részére elérhetőek lesznek.

Családi és sportnapok

Projektről » Tevékenységek

A családi és sportnapok minden mikro-térségben évente egy-egy alkalommal kerülnek megrendezésre. Cél, hogy a leginkább rászoruló településeken valósuljanak meg. A konkrét helyszínekről a projekt előkészítése során elkészített statisztikai adatok, valamint a menet közben vezetett és esetleg módosult adatok ismeretében a GYEB dönt minden év elején. Előnyt élveznek az aprófalvas települések és azok, ahol magas a roma lakosság aránya. A programok kialakítása úgy történik, hogy egyszerre nyújtson kikapcsolódást, és az egészséges életre való motivációt a felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. A rendezvények mikro-térségenként évente 1-1 alkalommal kerülnek megvalósításra, a teljes projektidőszak alatt tehát összesen 28 alkalommal.

Szülői háztartásvezetési ismeretek

Projektről » Tevékenységek

A háztartáskiadásainak tervezése még nem mindenhol tudatos tevékenység. Gyakori tapasztalat, hogy a segélyek, fizetések megérkezésének időpontjában kiköltekeznek a családok, s olyan kiadások is szerepelnek a listán, amire előrelátó tervezéssel nem kerülnének beszerzésre. Jellemző, hogy életviteli ismereteik hiányosak vagy nem helytállóak. A családi tervezéssel, pénzkezeléssel, egyszerű forrásteremtéssel kapcsolatos szokások kialakításában nem kellően motiváltak, tudatosak. Ezért ezeket a szokásokat, vagy a szokások hiányát „átörökítik”.

Ezeken a foglalkozásokon szeretnénk elérni, hogy a gazdálkodási, pénzkezelési ismeretek bővüljenek, ismerjék meg a tervezés, takarékoskodás alapvető elemeit. Keressék azokat a lehetőségeket, melyekkel a családi bevételek növelhetők, kiegészíthetők. Olyan technikák, életvezetési ismeretek átadása, ami nagyobb biztonságot jelen a család számára.

Ezermester műhely

Projektről » Tevékenységek

Közösségi munka révén a háztartásban szükséges kisebb felújítási munkálatok kisebb bútordarabok elkészítése, javítása. A programban részvevők 8-10 fős csoportokban nyernek bepillantást a kéziszerszámok használatának, a ház körüli barkácsolás fortélyaiba.

Heti rendszerességgel egy foglalkozás, foglalkozásonként 2-3 óra időtartamban összesen 4 foglalkozás.

Gazdasszonyképző

Projektről » Tevékenységek

A tevékenység közvetlen célja, hogy a szülők számára ismereteket adjon át az alapvető tápanyagokról, ezek szerepéről, a különböző korú gyermekek étkezésének követelményeiről. A tevékenység közvetlenül kapcsolódik a projekt azon céljához, hogy javuljanak a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekek táplálkozási szokásai, nagyobb szerepet kapjanak az egészséges táplálkozás irányelvei. Szeretnénk megismertetni a szülőkkel azokat az eljárásokat, melynek során a ház körül megtermelhető, vagy a piacon olcsóbban beszerezhető termékeket hogyan eltenni télire, mit hogyan kell befőzni, tartósítani. Olyan ismereteket szeretnénk átadni, amely a költséghatékony, ugyanakkor egészséges főzési szokásokat honosítja meg a családoknál. Szeretnénk hangsúlyt fektetni arra is, hogy az étkezések kulturált környezete, a családias, közös étkezés lehet a családi együttélés fontos tartalmi eleme is. Mindezekkel a tanfolyam hozzájárul a gyermekek életminőségének javításához, és ahhoz, hogy felnőttként igényük legyen a helyes táplálkozásra.

Fejlesztő pedagógiai foglalkozások

Projektről » Tevékenységek

A kistérség szociális helyzete országos szinten elmaradott, koncentráltan van jelen a gyermekek szegénysége, a deviáns viselkedési formák, a kirekesztettség különböző formái. A halmozottan hátrányos helyzetű lakosság körében felülreprezentált a cigányság aránya. A tanulók körében sokszor tapasztalunk olyan hiányosságokat, melyeket rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal pótolni lehet. Hangsúlyosan nem korrepetálásról, hanem fejlesztő foglalkozásokról van szó. A járás négy településén (Bódvaszilas, Edelény, Borsodszirák és Szendrő) az alsó tagozatos gyermekek részére szervezett foglalkozásokon igyekszünk fejleszteni azokat a készségeket és képességeket, amelyek elősegítik a tanulók iskolai teljesítmények javulását. A fejlesztőpedagógusok figyelemmel kísérik a sajátos nevelési igényű tanulók sorsának alakulását, segítik eljutásukat a szükséges vizsgálatokra, s segítséget nyújtanak az integrált oktatást végző pedagógusoknak a mindennapi munkában. A periférián elhelyezkedő, halmozottan hátrányos helyzetű családok, és ezen belül a felnövekvő fiatalok további leszakadását szeretnénk csökkenteni.

Tanoda jellegű programok

Projektről » Tevékenységek

A tevékenység célja a társadalmi integrációt elősegítése, a szegénység, a hátrányos helyzet miatti különbségek mérséklése, a társadalom perifériájára szorult réteg újratermelődésnek megelőzése a gyermek és ifjúkorban való egyéni és csoportos foglalkozásokkal, a képességek kibontakoztatásával, a rendszerességgel és a biztonságtudattal létrejövő, iskolaidőn kívüli, délutáni felzárkózást, képességfejlesztést preferáló rendszeres foglalkozások keretében, mely újszerű szemléletet biztosítva a fejlődő gyermekek esetében meghatározó a jövőt illetően. A foglalkozásokat Szendrőben tartjuk.

Egészségnapok

Projektről » Tevékenységek

Olyan eseti rendezvények, melyek a kultúra, ezen belül az egészség kultúra üzeneteit hordozzák, a különböző korcsoportoknak célzott üzenetekkel. A rendezvény elemei törekednek az interaktív egyéni és csoportos üzenet átadási formák dominanciájára, a bevonás, bevonódás megvalósítására.

Cél az egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítése, figyelemfelhívás az egyéni életvitel érdekében, a célcsoport aktív bevonásával. A mindennapi életvitel egészségesebb megváltoztatásához pozitív minták, példák, reális lehetőségek bemutatása. Az igény felkeltése a csoportos, rendszeres aktív egészségfejlesztési tevékenységekhez.

Az Egészség nap szervezése ingyenes szűrési pontokkal, tanácsadással, szórólapokkal, kis színpaddal, helyi kulturális műsorral kerül megrendezésre az óvodák és oktatási intézmények bevonásával.

Bevont szakemberek

Projektről » Tevékenységek

A gyermeket, fiatalt – különösen az általános iskolai korosztályt - érintő társadalmi egyenlőtlenségek, problémahelyzetek és az ezeket kiváltó okok, kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők feltárása. A szociális munka, a gondozás, a nevelés-oktatás, a szabadidő-pedagógia eszközeivel nyújthat segítséget a különböző szociális helyzetű gyerekek, fiatalok részére, illetve a családnak, vagy a pedagógusoknak. Kapcsolattartás a megelőzést szolgáló állami (szociális, oktatási, egészségügyi) intézményekkel, valamint a társadalmi (szociálpolitikai, jogi, érdekérvényesítő, gyermekjóléti és –védelmi) intézményekkel. Fontos, hogy együttműködjenek más szakemberekkel, például orvosokkal, pszichológusokkal, gyógypedagógusokkal, jogászokkal, szociális munkásokkal.

Jogi tanácsadás

Projektről » Tevékenységek

Jogsegély- és tanácsadó program működtetése olyan hátrányos helyzetű állampolgárok számára, akik nem képesek képviselni saját érdekeiket és érvényt szerezni alapvető jogaiknak. Segítséget nyújtunk adójogi, munkajogi, családjogi kérdésekben, de minden másban is, ami a családoknak problémát jelent. A tanácsadás ingyenes. A tanácsadás a mikro-térségi központokban történik, az ügyfeleknek nem kell Edelénybe beutazni. Meghatalmazás alapján a tanácsadást végző munkatárs eljár különféle hatósági ügyekben is, ami nem igényel ügyvédi közreműködést.

Szakmaközi hálózati workshopok

Projektről » Tevékenységek

Célja, hogy kialakuljon egy rendszeres párbeszéd, a járásokban dolgozó szakemberek összekapcsolása és közös tudásbázis, együttműködések kialakítása, elmélyítése eredményesebb működés. Az egyes települési szinteken túlmutató problémákra közös válaszok és megoldási javaslatok születhetnek. A szakmaközi hálózat működtetése nem azonos a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel. Eszköze lehet a rendszeresen vezetett találkozók, tréningek, tapasztalatcserék- szervezése Fontos, hogy eredményei, javaslatai be tudjanak csatornázódni a GYEB munkájához, döntéseinek meghozatalához. Célja lehet továbbá ajánlások megfogalmazása városi vagy térségi fejlesztési tervek, stratégiák kidolgozásához.

Internetes hálózatépítés

Projektről » Tevékenységek

Az internetes hálózatépítés kettős célt szolgál. Részben azt, hogy a pályázattal kapcsolatos tevékenység a lehető legszélesebb körben megismerhető legyen. A rendezvényekről, megvalósult programokról hírt adjunk, az érdeklődők megismerhessék a lehetőségeket, melyekbe személyesen is bekapcsolódhatnak. Ezzel is biztosítani tudjuk a projekt nyilvánosságát, széles körű megismerhetőségét.

Másik célunk a belső kommunikáció feltételrendszerének kialakítása, hogy a információkat meg tudják osztani egymással az érintettek és közös (de zárt) kommunikációs felületen támogassák egymás tevékenységét.

Scroll to Top