Széchenyi 2020

Projektről

Bűnmegelőzési napok

Projektről » Tevékenységek

Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok, feladata, hogy radikálisan enyhüljenek a gyermeki kirekesztés, szegregáció és mélyszegénység szélsőséges formái, csökkenjen az életesélyeket romboló devianciák előfordulása. A prevenciós tevékenységek szükségességét az iskolázottsági és a foglalkoztatottsági mutatók támasztják alá.

Közösségi ház működtetése

Projektről » Tevékenységek

A tevékenység célja, hogy csökkentse a szegregált lakókörnyezetből fakadó hátrányokat a gyermekes családok körében; ideértve a társadalmi kirekesztettségből és az alacsony komfortfokozatú ingatlanokból fakadó hátrányokat egyaránt. A közösségi ház további célja, hogy szervezze az itt élők életminőségének javításához szükséges, de hiányzó szolgáltatásokat, valamint az is, hogy a közösségi szociális munka révén képessé tegye az itt élőket érdekeik védelmére, helyzetük javítására.

Az egyes programok jellemzően ebben a közösségi házban kerülnek megvalósításra. A közösségi ház bázisa lesz a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozóinak és a védőnőnek is, akik itt is elérhetőek lesznek. A ház közvetítője és koordinálója lesz a lakosok részére felajánlott adományok elosztásának (közösségi programok tematikájával összhangban). A közösségi ház mosási, tisztálkodási lehetőséget is biztosít. A tanítási időben a gyerekek részére szervezett programokon uzsonnát, míg a nyári időszakban napi egyszeri meleg étkezést biztosít. Bár a közösségi ház a legnagyobb szegregátum területén helyezkedik el, szolgáltatásai értelemszerűen az egész lakosság részére elérhetőek lesznek.

Családi és sportnapok

Projektről » Tevékenységek

A családi és sportnapok minden mikro-térségben évente egy-egy alkalommal kerülnek megrendezésre. Cél, hogy a leginkább rászoruló településeken valósuljanak meg. A konkrét helyszínekről a projekt előkészítése során elkészített statisztikai adatok, valamint a menet közben vezetett és esetleg módosult adatok ismeretében a GYEB dönt minden év elején. Előnyt élveznek az aprófalvas települések és azok, ahol magas a roma lakosság aránya. A programok kialakítása úgy történik, hogy egyszerre nyújtson kikapcsolódást, és az egészséges életre való motivációt a felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. A rendezvények mikro-térségenként évente 1-1 alkalommal kerülnek megvalósításra, a teljes projektidőszak alatt tehát összesen 28 alkalommal.

Szülői háztartásvezetési ismeretek

Projektről » Tevékenységek

A háztartáskiadásainak tervezése még nem mindenhol tudatos tevékenység. Gyakori tapasztalat, hogy a segélyek, fizetések megérkezésének időpontjában kiköltekeznek a családok, s olyan kiadások is szerepelnek a listán, amire előrelátó tervezéssel nem kerülnének beszerzésre. Jellemző, hogy életviteli ismereteik hiányosak vagy nem helytállóak. A családi tervezéssel, pénzkezeléssel, egyszerű forrásteremtéssel kapcsolatos szokások kialakításában nem kellően motiváltak, tudatosak. Ezért ezeket a szokásokat, vagy a szokások hiányát „átörökítik”.

Ezeken a foglalkozásokon szeretnénk elérni, hogy a gazdálkodási, pénzkezelési ismeretek bővüljenek, ismerjék meg a tervezés, takarékoskodás alapvető elemeit. Keressék azokat a lehetőségeket, melyekkel a családi bevételek növelhetők, kiegészíthetők. Olyan technikák, életvezetési ismeretek átadása, ami nagyobb biztonságot jelen a család számára.

Ezermester műhely

Projektről » Tevékenységek

Közösségi munka révén a háztartásban szükséges kisebb felújítási munkálatok kisebb bútordarabok elkészítése, javítása. A programban részvevők 8-10 fős csoportokban nyernek bepillantást a kéziszerszámok használatának, a ház körüli barkácsolás fortélyaiba.

Heti rendszerességgel egy foglalkozás, foglalkozásonként 2-3 óra időtartamban összesen 4 foglalkozás.

Gazdasszonyképző

Projektről » Tevékenységek

A tevékenység közvetlen célja, hogy a szülők számára ismereteket adjon át az alapvető tápanyagokról, ezek szerepéről, a különböző korú gyermekek étkezésének követelményeiről. A tevékenység közvetlenül kapcsolódik a projekt azon céljához, hogy javuljanak a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekek táplálkozási szokásai, nagyobb szerepet kapjanak az egészséges táplálkozás irányelvei. Szeretnénk megismertetni a szülőkkel azokat az eljárásokat, melynek során a ház körül megtermelhető, vagy a piacon olcsóbban beszerezhető termékeket hogyan eltenni télire, mit hogyan kell befőzni, tartósítani. Olyan ismereteket szeretnénk átadni, amely a költséghatékony, ugyanakkor egészséges főzési szokásokat honosítja meg a családoknál. Szeretnénk hangsúlyt fektetni arra is, hogy az étkezések kulturált környezete, a családias, közös étkezés lehet a családi együttélés fontos tartalmi eleme is. Mindezekkel a tanfolyam hozzájárul a gyermekek életminőségének javításához, és ahhoz, hogy felnőttként igényük legyen a helyes táplálkozásra.

Fejlesztő pedagógiai foglalkozások

Projektről » Tevékenységek

A kistérség szociális helyzete országos szinten elmaradott, koncentráltan van jelen a gyermekek szegénysége, a deviáns viselkedési formák, a kirekesztettség különböző formái. A halmozottan hátrányos helyzetű lakosság körében felülreprezentált a cigányság aránya. A tanulók körében sokszor tapasztalunk olyan hiányosságokat, melyeket rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal pótolni lehet. Hangsúlyosan nem korrepetálásról, hanem fejlesztő foglalkozásokról van szó. A járás négy településén (Bódvaszilas, Edelény, Borsodszirák és Szendrő) az alsó tagozatos gyermekek részére szervezett foglalkozásokon igyekszünk fejleszteni azokat a készségeket és képességeket, amelyek elősegítik a tanulók iskolai teljesítmények javulását. A fejlesztőpedagógusok figyelemmel kísérik a sajátos nevelési igényű tanulók sorsának alakulását, segítik eljutásukat a szükséges vizsgálatokra, s segítséget nyújtanak az integrált oktatást végző pedagógusoknak a mindennapi munkában. A periférián elhelyezkedő, halmozottan hátrányos helyzetű családok, és ezen belül a felnövekvő fiatalok további leszakadását szeretnénk csökkenteni.

Tanoda jellegű programok

Projektről » Tevékenységek

A tevékenység célja a társadalmi integrációt elősegítése, a szegénység, a hátrányos helyzet miatti különbségek mérséklése, a társadalom perifériájára szorult réteg újratermelődésnek megelőzése a gyermek és ifjúkorban való egyéni és csoportos foglalkozásokkal, a képességek kibontakoztatásával, a rendszerességgel és a biztonságtudattal létrejövő, iskolaidőn kívüli, délutáni felzárkózást, képességfejlesztést preferáló rendszeres foglalkozások keretében, mely újszerű szemléletet biztosítva a fejlődő gyermekek esetében meghatározó a jövőt illetően. A foglalkozásokat Szendrőben tartjuk.

Egészségnapok

Projektről » Tevékenységek

Olyan eseti rendezvények, melyek a kultúra, ezen belül az egészség kultúra üzeneteit hordozzák, a különböző korcsoportoknak célzott üzenetekkel. A rendezvény elemei törekednek az interaktív egyéni és csoportos üzenet átadási formák dominanciájára, a bevonás, bevonódás megvalósítására.

Cél az egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítése, figyelemfelhívás az egyéni életvitel érdekében, a célcsoport aktív bevonásával. A mindennapi életvitel egészségesebb megváltoztatásához pozitív minták, példák, reális lehetőségek bemutatása. Az igény felkeltése a csoportos, rendszeres aktív egészségfejlesztési tevékenységekhez.

Az Egészség nap szervezése ingyenes szűrési pontokkal, tanácsadással, szórólapokkal, kis színpaddal, helyi kulturális műsorral kerül megrendezésre az óvodák és oktatási intézmények bevonásával.

Bevont szakemberek

Projektről » Tevékenységek

A gyermeket, fiatalt – különösen az általános iskolai korosztályt - érintő társadalmi egyenlőtlenségek, problémahelyzetek és az ezeket kiváltó okok, kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők feltárása. A szociális munka, a gondozás, a nevelés-oktatás, a szabadidő-pedagógia eszközeivel nyújthat segítséget a különböző szociális helyzetű gyerekek, fiatalok részére, illetve a családnak, vagy a pedagógusoknak. Kapcsolattartás a megelőzést szolgáló állami (szociális, oktatási, egészségügyi) intézményekkel, valamint a társadalmi (szociálpolitikai, jogi, érdekérvényesítő, gyermekjóléti és –védelmi) intézményekkel. Fontos, hogy együttműködjenek más szakemberekkel, például orvosokkal, pszichológusokkal, gyógypedagógusokkal, jogászokkal, szociális munkásokkal.

Jogi tanácsadás

Projektről » Tevékenységek

Jogsegély- és tanácsadó program működtetése olyan hátrányos helyzetű állampolgárok számára, akik nem képesek képviselni saját érdekeiket és érvényt szerezni alapvető jogaiknak. Segítséget nyújtunk adójogi, munkajogi, családjogi kérdésekben, de minden másban is, ami a családoknak problémát jelent. A tanácsadás ingyenes. A tanácsadás a mikro-térségi központokban történik, az ügyfeleknek nem kell Edelénybe beutazni. Meghatalmazás alapján a tanácsadást végző munkatárs eljár különféle hatósági ügyekben is, ami nem igényel ügyvédi közreműködést.

Szakmaközi hálózati workshopok

Projektről » Tevékenységek

Célja, hogy kialakuljon egy rendszeres párbeszéd, a járásokban dolgozó szakemberek összekapcsolása és közös tudásbázis, együttműködések kialakítása, elmélyítése eredményesebb működés. Az egyes települési szinteken túlmutató problémákra közös válaszok és megoldási javaslatok születhetnek. A szakmaközi hálózat működtetése nem azonos a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel. Eszköze lehet a rendszeresen vezetett találkozók, tréningek, tapasztalatcserék- szervezése Fontos, hogy eredményei, javaslatai be tudjanak csatornázódni a GYEB munkájához, döntéseinek meghozatalához. Célja lehet továbbá ajánlások megfogalmazása városi vagy térségi fejlesztési tervek, stratégiák kidolgozásához.

Internetes hálózatépítés

Projektről » Tevékenységek

Az internetes hálózatépítés kettős célt szolgál. Részben azt, hogy a pályázattal kapcsolatos tevékenység a lehető legszélesebb körben megismerhető legyen. A rendezvényekről, megvalósult programokról hírt adjunk, az érdeklődők megismerhessék a lehetőségeket, melyekbe személyesen is bekapcsolódhatnak. Ezzel is biztosítani tudjuk a projekt nyilvánosságát, széles körű megismerhetőségét.

Másik célunk a belső kommunikáció feltételrendszerének kialakítása, hogy a információkat meg tudják osztani egymással az érintettek és közös (de zárt) kommunikációs felületen támogassák egymás tevékenységét.

Szívességi Bank

Projektről » Tevékenységek

Sok ember háztartásában vannak olyan dolgok, amiket lecseréltek, már nem használják, de azok használhatók, működő képesek. Szívesen átadnák azoknak, akik még használni tudnák.

Ugyancsak komoly igény lenne egyfajta önkéntes szolgáltatásközvetítésre. A probléma, hogy a felajánlásokat tevők és a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők közötti kommunikáció nem biztosított; éppen ezért a párbeszéd a legtöbbek számára elérhető változatát, az internetes elérést választjuk. A tevékenységet a családsegítés szolgáltatás keretein belül biztosítanánk. A Szívességi bank népszerűsítését a szolgálat munkatársai biztosítják, a rászoruló, de az internetet nem használó igénybe vevők körében a családsegítő munkatársa biztosítaná a szolgáltatás elérését, tartalmáról szóló információ átadását. Ennek köszönhetően nőhet a családok közötti összefogás és közöttük szoros kohézió alakulhat ki, hiszen az, aki mer segítséget kérni, adományokkal hozzá tud járulni a közösség építéséhez, saját és mások boldogulásához.

Gyermekesély Iroda létrehozása

Projektről » Tevékenységek

A Gyermekesély Iroda biztosítja a Kistérségi Gyermekesély Bizottság működését, ill. a projekt megvalósításának adminisztratív és szakmai hátterét, mellyel hozzájárul a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia célkitűzéseinek a célcsoporthoz való eljutásához. Kapcsolattartási pontot jelent a projekt menedzsmentje és a projekt szakmai megvalósítói között.

Az Iroda elsősorban az adminisztratív feladatok ellátására, valamint a pályázat keretében megvalósuló tevékenységek támogatására jött létre.

Híd csoport

Projektről » Tevékenységek

A Híd-csoport lényege a generációk közötti kapcsolatfelvétel, majd együttműködés közös csoportfoglalkozások keretében. Ahhoz, hogy elfogadóbbak legyenek, az emberek az kell, hogy megismerjék egymást, közös élményeik legyenek. A generációk közötti jobb megértés a közös élményeken alapulhat, ahol mindenki tud tanulni valamit a másik generációtól. Ennek során lehet összekapcsolni a múlt hagyományit és a modern világot. Ennek során nyílik lehetőség megismerni nagyszüleink játékait, az ünnepekhez kapcsolódó népi szokásokat, egészen az internet világáig. Ezek a foglalkozások jelenthetnek „hidat” azok számára, akik képesek észrevenni a szépet, az értéket, a jót a másik generációban

Ügyfélszolgálat kialakítása a szegregátumokban

Projektről » Tevékenységek

Edelény hátrányos helyzetű területei közül az egresi városrészen kihelyezett ügyfélszolgálatot tartanak a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai. Így a szolgáltatás közvetlenül a rászorulókhoz kerül, ott indul el a segítségnyújtás. Ezután természetesen az intézmény székhelyén és a segítségét kérő otthonában is folytatódhat a segítségnyújtás.

Szociális térkép készítés

Projektről » Tevékenységek

A szociális térkép elkészítésével az a cél, hogy valós helyzetelemzéssel mutassuk be a a céltelepülések szociális helyzetét. A reálisan elkészített szociális térkép ki is jelöli azokat a tennivalókat, amelyek enyhítésére, megoldására a program, megvalósítása során törekedni kell. A cél az, hogy a szociális gondok enyhítése során a meglévő erőforrásokat, a helyi lehetőségeket is figyelembe véve tudjuk felhasználni. Azokra a problémákra tudjunk koncentrálni, amik hosszabb távon jelenthetnek megoldást. Munkánk során szeretnénk megteremteni az összhangot a projekt lehetőségei és a kliensek igényei között. A végeredmény, a cél pedig nem lehet más, mint a problémával küszködő családok, háztartások, közösségek célirányos, hatékony és eredményes megsegítése. A teljes szociális ellátórendszer igyekezzen a lehető legjobban válaszolni a lakosság részéről érkező igényekre, az erre fordítható források hatékony és ésszerű felhasználása valósuljon meg. Szándékunk, hogy a témában érintett és feladattal bíró szervezetek együttesen orvosolják a jelentkező problémákat, azok felderítésében, megválaszolásában, ha lehet megoldásában szoros működjenek együtt.

Adósságkezelési tanácsadás és tréning

Projektről » Tevékenységek

A tömeges munkanélküliség átalakította a családok addigi szerkezetét, nőtt az inaktívak, eltartottak családon belüli aránya. A gazdasági átalakulás következményeként a háztartások számára egyre nagyobb terhet jelentett a lakhatással kapcsolatos kiadások fedezése. A legalacsonyabb jövedelműek esetén nyilvánvalóvá vált a helyi önkormányzatok szerepvállalásának szükségessége a felhalmozódott lakossági hátralékok kezelésében. Az elszegényedési folyamat felszámolásának hatékony eszköze lehet az adósságkezelési tanácsadás, ahol szakemberek segítenek. A tanácsadás célja, hogy az adósok szándékait megismerve, egy közösen felállított adósságrendezési terv segítségével hátralékuk megszűnjön és fizetőképességük helyreálljon. A tréning segíti a családi gazdálkodás optimális átalakulását, előrevetíti, hogy az érintett család milyen hatékonysággal tud részt venni az adósságcsökkentési folyamatban.

Scroll to Top